بیمه

بیمه
بیمه باربری در برابر تمام خطرات ناشی از ضرر فیزیکی یا آسیب به بار در حین حمل و نقل به هر دلیل خارجی در حین حمل و نقل، اعم از زمینی، دریایی یا هوایی، پوشش می دهد.
آکام لجستیک با معتبرترین و گسترده ترین شرکت های بیمه از جمله: ایران – پاسارگاد – کوثر و غیره قرارداد دارد.

Cheap

Reliable

Efficient