انبار

انبارداری
برای مشتریان در صنایع مختلف، انبارداری جزء کلیدی نیازهای لجستیکی کلی آنها است. داشتن نوع مناسب انبار در مکان مناسب و در زمان مناسب بسیار مهم است.
آکام دسترسی به مجموعه وسیعی از انبارها در سراسر جهان را به عنوان بخشی از راه حل های زنجیره تامین کاملا یکپارچه برای مشتریان فراهم می کند.

Save

Safe

Sort